KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Przedszkole nr 99

ul. Siewierska 3

02-360 Warszawa

reprezentowane przez Dyrektora – p. Ewę Jakowlew

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Agnieszkę Falborską – oraz jego Zastępców, z którymi może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie i celach związanych z działalnością statutową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa, wymaga oddzielnie wyrażonej zgody.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
 • Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przechowywane/przetwarzane:
 • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji oraz po tym czasie, zgodnie z zasadami archiwizacji.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pisemnie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Falborska, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Kamila Kutyła – Szpindler, kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl

***

POLITYKA PRYWATNOŚCI P99

POLITYKA COOKIES P99

P99 Procedura dotyczaca realizacji praw osób fizycznych